فاروج جاده آسیایی به سمت قوچان بعد از ستاد نیروی انتظامی - فرمانداری شهرستان فاروج
تلفن :36422161(058)
دورنگار : 36422163(058)

50004646002161پیامک :
پست الکترونیک : Farmandari_farooj@nkhorasan.ir
اخبار استانداری
              
اخبار برگزیده